Global Point of Care

Afinion™ 2 Příručka instalace a školení

Plně se seznamte se svým novým analyzátorem Afinion a jeho instalací pomocí následujících kroků.

Kliknutím na jednotlivé kroky níže se zobrazí pokyny a budete moci začít. Po dokončení školení otestujte své znalosti a absolvujte kompetentní kvíz Afinion 2. Po absolvování kvízu obdržíte kompetenční certifikát.

Afinion 2 Installation and Training Guide
The Afinion Analyzer at a glance

numbered list Tlačítko ON/OFF: Zapíná a vypíná napájení analyzátoru.
numbered list Červená a zelená LED dioda: LED diody oznamující, zda je analyzátor vytížený nebo ne.
numbered list Dotyková obrazovka: Umožňuje komunikaci s analyzátorem prostřednictvím dotykových tlačítek a hlášení.
numbered list Víko: Zakrývá a chrání komoru na kazetu.
numbered list Ethernetový port k připojení k systémům LIS/HIS/EMR. Používejte stíněný kabel.
numbered list USB-A: Konektory pro tiskárnu, paměť USB flash a čtečku čárových kódů
numbered list Vstup k připojení napájecího zdroje

Analyzátor Afinion™ 2 má dvě hlavní uživatelská rozhraní: dotykovou obrazovku a komoru na kazetu. Analyzátor se snadno obsluhuje pomocí dotykových tlačítek zobrazovaných na obrazovce. Funkce se aktivuje dotykem na tlačítko. Textová hlášení zobrazovaná na obrazovce vás provedou postupem testování.

Další hlavní obsluhovanou částí analyzátoru Afinion™ 2 je komora na kazetu. Komora na kazetu je navržena tak, aby do ní bylo možné vložit testovací kazetu pouze jedním směrem. Víko je potřeba zavřít ručně, ale otvírá se automaticky. Když se do komory umístí nová testovací kazeta, ruční zavření víka spustí analýzu. Po dokončení analýzy se víko automaticky otevře. Víko chrání během zpracování komoru na kazetu před prachem, nečistotami, světlem a vlhkostí, a když se analyzátor nepoužívá.

 • Víko je potřeba zavřít ručně, ale otvírá se automaticky. Víko neotvírejte ručně.
 • K ovládání dotykové obrazovky používejte pouze špičku prstu. Nepoužívejte pera ani jiné ostré předměty.
How to operate the analyzer
 
 
numbered list Textové hlášení
numbered list Dotyková tlačítka
numbered list Komora na kazetu s testovací kazetou
numbered list Víko v otevřené poloze

 

 

Spořič obrazovky

Spořič obrazovky se zapne po 3 minutách, kdy se dotyková obrazovka nepoužívá. Obrazovku opět aktivujete dotykem.

Světelné signály (červené a zelené LED diody)

Červená dioda svítí, když je analyzátor zaneprázdněný. Červená dioda bliká, když se zobrazuje informační kód. Zelená dioda svítí, když je analyzátor připraven k použití. Blikání zelené diody oznamuje, že analýza byla dokončena.

Zvukové signály

Krátké pípnutí oznamuje, že analýza byla dokončena. Dvě pípnutí znamenají, že se zobrazil informační kód nebo hlášení.

Kalibrace

Analyzátor Afinion™ 2 byl vyroben tak, aby poskytoval spolehlivé a přesné výsledky. Během výroby jsou analyzátory kalibrovány na referenční systém. Tento postup byl zaveden s cílem zajistit, aby všechny analyzátory pracovaly ve stejných tolerančních limitech.

Kalibrační data specifická pro test jsou nastavena pro jednotlivou šarži testovacích kazet a následně uložena ve štítku s čárovým kódem. Když se testovací kazeta dostane do analyzátoru, zabudovaná kamera přečte čárový kód. Kalibrační data aktuální šarže se přenesou do přístroje a použijí při výpočtu výsledků. Obsluha tedy nemusí provádět žádnou kalibraci.

Čištění a údržba

Analyzátor Afinion™ 2 nevyžaduje jinou údržbu kromě čištění vnějšího povrchu a komory na kazetu.

Vnější čištění analyzátoru Afinion™ 2 by se mělo provádět vždy, když je to nutné.

Komoru na kazetu je potřeba vyčistit ihned po rozlití materiálu nebo kapaliny v komoře na kazetu. V rámci pravidelné údržby (odstranění prachových částic apod.) je potřeba komoru na kazetu čistit každých 30 dnů.

Úplné pokyny najdete v uživatelské příručce.

Umístěte svůj analyzátor Afinion™ 2 na suchý, čistý, stabilní a vodorovný povrch. Dbejte, aby byl kolem analyzátoru dostatečný prostor, minimálně 10 cm na každé straně. Umístění analyzátoru Afinion™ 2 musí za všech okolností umožňovat snadné odpojení z nástěnné zásuvky. Před použitím nechte analyzátor aklimatizovat na okolní provozní teplotu (15–32 °C).

Getting Started

Analyzátor může poškodit:

 • kondenzující vlhkost a voda;
 • teplo a velké kolísání teploty;
 • přímé sluneční světlo;
 • vibrace (např. působením centrifugy nebo myčky);
 • elektromagnetické záření;
 • pohyb analyzátoru při zpracovávání testovací kazety.

Připojení napájecího zdroje

 • Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji.
 • Zasuňte zástrčku z napájecího zdroje do napájecí zásuvky na zadní straně analyzátoru.
 • Zapojte napájecí zdroj do zásuvky.

Používejte pouze napájecí zdroj a kabel dodané s analyzátorem Afinion™ 2. Jakékoli jiné napájecí zdroje nebo kabely mohou poškodit analyzátor a případně způsobit rizika.

Připojení dalšího zařízení

 • Volitelné zařízení, které se nedodává s analyzátorem Afinion™ 2:
 • externí čtečka čárových kódů – na čtení čárového kódu vzorku nebo identifikace operátora;
 • tiskárna – na volitelný tisk výsledků testu.
 • O podrobnější informace týkající se specifikací čtečky čárových kódů a tiskárny požádejte lokálního dodavatele systémů Afinion™ 2.
Connecting the equipment should be done while the analyzer is switched off

 

Zařízení připojujte pouze tehdy, pokud je analyzátor vypnutý.

Veškerá zařízení připojená k portům USB a/nebo ethernetovým portům musí mít dvojité nebo zesílené odizolování od elektrické sítě, aby se zamezilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Connecting the equipment

Zapněte analyzátor stisknutím tlačítka ON/OFF. Bude zahájen proces automatického spuštění. Čekejte, prosím. Víko neotvírejte ručně.

Connecting the equipment

Krátce po zapnutí analyzátoru bude zahájen proces automatického spuštění. Rozsvítí se červená dioda oznamující, že je analyzátor zaneprázdněný. Analyzátor je připraven k použití, když se zobrazí spouštěcí menu a rozsvítí se zelená dioda.

Connecting the equipment

V horním levém rohu obrazovky se spouštěcím menu se objeví verze softwaru analyzátoru (XX.XX). Teplota zobrazená ve spouštěcím menu je provozní teplota analyzátoru. Ujistěte se, že je provozní teplota v doporučeném rozsahu pro příslušný test Afinion™ (viz příbalový leták pro test Afinion™).

V případě, že dojde k selhání analyzátoru během procesu spouštění, zobrazí se informační kód. Seznam všech informačních kódů a hlášení najdete v uživatelské příručce.

DŮLEŽITÉ

Na konci pracovního dne nezapomeňte analyzátor vypnout. Analyzátor vypněte stisknutím hlavního vypínače. Analyzátor lze vypnout, pouze když je komora pro kazetu prázdná a víko je zavřené.

Před použitím analyzátoru Afinion™ 2 je potřeba nastavit konfiguraci podle potřeb. Konfigurační menu otevřete následujícím postupem:

Connecting the equipment

Spouštěcí menu

Stisknutím tlačítka  otevřete hlavní menu.

Connecting the equipment

Hlavní menu

Stisknutím tlačítka  otevřete konfigurační menu.

Connecting the equipment

Konfigurační menu

Slouží k výběru položky ke konfiguraci.

Konfigurace ID pacienta

Funkci identifikace (ID) pacienta lze aktivovat nebo deaktivovat. Ve výchozím nastavení od výrobce je funkce ID pacienta aktivovaná. Když je funkce ID pacienta aktivovaná, je potřeba zadat ID pacienta pro každou testovací kazetu, která má být analyzována. Pokud je funkce ID pacienta deaktivovaná, nahradí ID pacienta automaticky číslo cyklu a tato informace se bude zobrazovat v horním levém rohu obrazovky. Toto číslování se vždy o půlnoci vynuluje.

Aktivace/deaktivace ID pacienta

Patient ID enable/disable

Konfigurace operátora

Volbu aktivace/deaktivace ID pacienta otevřete stisknutím tlačítka  v konfiguračním menu.

Zvolením položky deaktivujte funkci ID operátora.

Zvolením položky aktivujte funkci ID pacienta.

Stisknutím tlačítka přijmete volbu a vrátíte se do konfiguračního menu.

Operator configuration

Aktivace/deaktivace ID operátora

Menu konfigurace operátora otevřete stisknutím tlačítka  v konfiguračním menu.

Operator ID enable/disable

Výběr regionálních nastavení

Menu konfigurace operátora otevřete stisknutím tlačítka v konfiguračním menu.

Zvolením položky deaktivujte funkci ID operátora.

Zvolením položky aktivujete funkci ID operátora. Bude akceptováno jakékoli ID operátora.

Zvolením položky aktivujete ID operátora s ověřením.

Stisknutím tlačítka přijmete volbu a vrátíte se do konfiguračního menu.

Regional Settings

Menu regionálních nastavení otevřete stisknutím tlačítka v konfiguračním menu.

Stisknutím tlačítka přejdete do volby jazyka. Klepnutím na šipku v okně zobrazte další možnosti. Pozn. Výchozím jazykem je angličtina.

Stisknutím tlačítka otevřete zadání jednotek HbA1c. Klepnutím na šipku v okně zobrazte další možnosti. Možnosti: mmol/mol (VB), %, eAG mmol/l (odhadovaný průměr glukózy).

Stisknutím tlačítka otevřete zadání jednotek ACR. Klepnutím na šipku v okně zobrazte další možnosti. Možnosti: mg/mmol (VB), mg/g.

Stisknutím tlačítka otevřete menu konfigurace panelu lipidů. Klepnutím na šipku v okně zobrazte další možnosti. Možnosti: mmol/l (VB), mg/dl.

 • Vyberte, které analyty si přejete zobrazit.
 • C - celkový cholesterol (nejde o volitelnou položku – vždy vybrána), HDL, LDL, triglyceridy, ne-HDL, poměr TC/HDL.

Stisknutím tlačítka přijmete volbu a vrátíte se do konfiguračního menu.

Nastavení data a času

Vždy by mělo být nastaveno správné datum a čas, protože tyto údaje se ukládají s analýzou a zobrazují v záznamech pacientů a kontrol. Formát data je RRRR:MM:DD, přičemž RRRR označuje rok, MM označuje měsíc (01 až 12) a DD označuje den (01 až 31). Formát času je hh:mm, přičemž hh označuje hodiny od 00 do 23 a mm označuje minuty od 00 do 59.

Setting the date and time step1

Stisknutím tlačítka  v konfiguračním menu otevřete menu data a času.

Stisknutím tlačítka  otevřete nastavení data.

Stisknutím tlačítka  otevřete nastavení času.

Setting the date and time step2

Zadejte dnešní datum nebo čas.

Stisknutím tlačítka volbu potvrdíte a vrátíte se na předchozí zobrazení.

Plastový sáček ponechte neotevřený na pracovním stole minimálně 15 minut před analýzou.

Před použitím nechte testovací kazety Afinion™ dosáhnout doporučené provozní teploty.

 • HbA1c – před použitím musí dosáhnout teploty 18-30 °C.
 • CRP – před použitím musí dosáhnout teploty 15-30 °C.
 • Panel lipidů – před použitím musí dosáhnout teploty 18-30 °C.
 • ACR - před použitím musí dosáhnout teploty 20-30 °C.

Přečtěte si specifické informace pro stanovení uvedené v příbalovém letáku dodávaném s každou testovací soupravou Afinion™.

Zapněte analyzátor Afinion™ 2, aby byl připraven na první analýzu dne.

Zadejte ID operátora (volitelné).

ID pacienta, ID kontroly nebo data kontrolního vzorku Afinion™ lze zadat před nebo během zpracovávání testovací kazety v analyzátoru.

Otevřete plastový sáček. Uchopte rukojeť a vytáhněte testovací kazetu ze sáčku. Používejte rukojeť, abyste se nedotkli oblasti optického čtení.

Vyhoďte sáček s pohlcovačem vlhkosti a plastový sáček do vhodných nádob na odpad.

Označte testovací kazetu – použijte ID pacienta nebo kontroly. Použijte oblast ID na testovací kazetě. Lze použít také ID štítek. Nepište na štítek s čárovým kódem a nedopusťte, aby došlo k jeho zvlhnutí, znečištění nebo poškrábání. Pokud se používá ID štítek, jeho tvar musí odpovídat oblasti ID.

 

Pro odebrání správného vzorku kapilární krve je nezbytností teplá ruka a dobrý tok krve z místa vpichu.

 • Vždy používejte ochranné rukavice.
 • Vyberte místo vpichu na jednom z prostředníků kterékoli ruky.
 • Pokud je to uvedeno v pokynech k použití: vyčistěte prst tamponem namočeným v alkoholu.
 • Před píchnutím prst pečlivě osušte gázou.
 • Lancetou píchněte do prstu ve vybraném místě.
 • Prst jemně stiskněte a získejte tak kapku krve.
 • Pokud je to uvedeno k pokynech k použití: první kapku krve otřete.

Prst stiskněte podruhé, dokud se nevytvoří velká kapka krve; prst nemačkejte příliš. Kapka krve by měla vytéct z vpichu volně. Nadměrné mačkání může způsobit chybné výsledky.

 • Použitý materiál pacientova vzorku a kontrolní materiál je pro každý test Afinion™ specifický.
 • Délka kapiláry ve vzorkovacím zařízení a tedy objem vzorku se může rovněž pro různé testy Afinion™ lišit.
 • Doba od plnění kapiláry do analyzování testovací kazety musí být co nejkratší.

Přečtěte si specifické informace pro stanovení uvedené v příbalovém letáku dodávaném s každou testovací soupravou Afinion™.

Remove the sampling device from the test cartridge

Vyjměte odběrovou část z testovací kazety.

Pomocí rukojeti přidržujte testovací kazetu pevně proti stolu a vytáhněte odběrovou část rovně nahoru.

Fill the capillary

Naplňte kapiláru; podržte odběrovou část téměř vodorovně a uveďte špičku kapiláry do kontaktu s povrchem vzorku. Dbejte, aby se kapilára úplně naplnila. Není možné, aby se naplnila příliš.

Kapiláru neotírejte.

Vyvarujte se vzduchových bublin a přebytku vzorku na vnějším povrchu kapiláry.

Immediately and carefully replace the sampling device into the test cartridge

Okamžitě a opatrně vraťte odběrovou část zpátky do testovací kazety.

Doba od plnění kapiláry do analyzování testovací kazety musí být co nejkratší.

Remove the sampling device from the test cartridge

Stiskněte volbu  pro vzorky pacientů, nebo volbu  pro kontrolní vzorky. Automaticky se otevře víko.

Remove the sampling device from the test cartridge

Vložte testovací kazetu tak, aby čárový kód směřoval doleva.

Remove the sampling device from the test cartridge

Manuálním zavřením víka spusťte analýzu.

Remove the sampling device from the test cartridge

Stiskněte tlačítko  a zadejte ID pacienta, nebo stiskněte tlačítko  a zadejte ID kontroly.
Stisknutím tlačítka potvrďte zadání.

Remove the sampling device from the test cartridge

Po zobrazení výsledků na obrazovce je zaznamenejte. Stisknutím proveďte přijetí.  Automaticky se otevře víko.

Remove the sampling device from the test cartridge

Vyjměte a okamžitě zlikvidujte použitou testovací kazetu. Pokud analyzátor nepoužíváte, manuálně zavřete víko.

Absolvujte kompetentní kvíz analyzátoru Afinion 2 a obdržíte kompetenční certifikát potvrzující absolvování kvízu.