Klinisk bevis

banner image
banner image
banner image

Abbott Point of Care (APOC) samarbeider med leger og forskere over hele verden for å fremme vitenskapelig kunnskap og bevis på våre produkter i forskjellige kliniske omgivelser for å bidra til å fremskynde pasientbehandlingen. Nedenfor er en samling av fagfellevurderte tidsskriftartikler og lederartikler som viser den kliniske, analytiske, operasjonelle og økonomiske verdien ved APOC-produkter.

Akuttmottak

Klikk på de blå titlene nedenfor for å starte publikasjonen.

Tittel
Kilde
Prøvestørrelse
Sammendrag

Implementation of Point of Care Testing in the Emergency Department of a Teaching Hospital in U.A.E [Implementering av pasientnær testing i akuttmottaket til et undervisningssykehus i De forente arabiske emirater]

JOURNAL OF CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE, Howayyer et al 2019;
2:123

50
(metodesammenligning)

Mål: Den analytiske ytelsen til i-STAT Alinity-testsystemet ble evaluert mot laboratoriemetoder i akuttmottaket på et sykehus for tertiæromsorg. i-STAT CG4+- og CHEM8+-patroner ble brukt. Brukertilfredshet ble evaluert gjennom en undersøkelse etter brukeropplæring av ikke-laboratoriepersonell.

Funn: i-STAT Alinity viste god korrelasjon med standard laboratoriemetoder sammen med tilfredsstillende presisjon og linearitet for alle testede analytter. Analytiske verdiområder for alle testede analytter var innenfor det rapporterbare området, bortsett fra kreatinin, som var litt høyere. De brukervennlige egenskapene til i-STAT Alinity, bærbarhet av instrumentet og raske resultater førte til høy brukertillit og en positiv innvirkning på pasientbehandling og -disposisjon.
 

Early Point-of-Care Testing at Triage Reduces Care Time in Stable Adult Emergency Department Patients [Tidlig Point-of-Care-testing ved triage reduserer pleietiden hos stabile, voksne pasienter på akuttmottaket]

THE JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, Singer et al 2018;
55:172-178

104
(52 pasienter og 52 matchede kontroller)

Mål: Verdien av tidlig pasientnær testing (POCT) på tidspunktet for pasientforsøk før legeevaluering på akuttmottaket ble evaluert ved et medisinsk senter for tertiærpleie. POCT var tilgjengelig for grunnleggende metabolsk panel, troponin I, laktat, International Normalized Ratio (INR) eller uringraviditetstest.

Funn: Behandlingstider på akuttmottak redusert med ca. 1 time med tidlig POCT ved triagering sammenlignet med tradisjonell kjernelaboratorietesting. Ca. 6 % av pasientene ble umiddelbart overført til intensivpleie for å bli undersøkt av en akuttmottakslege. Litt over halvparten av de behandlende legene mente at tidlig POCT på tidspunktet for den første vurderingen forbedret pasientbehandlingen ved å endre fokus for evaluering eller føre til tidligere behandling eller disposisjon. Selv om behandlingstiden på akuttmottaket ble redusert, ble den totale varigheten av besøket på akuttmottaket ikke redusert i denne studien.

Does Rapid Assessment Shorten the Amount of Time Patients Spend in the Emergency Department? [Forkorter rask vurdering tiden pasienter tilbringer på akuttmottaket?]

BRITISH JOURNAL OF HOSPITAL MEDICINE, Jarvis* et al 2014;
75:648-651

*Dr. Jarvis jobber ikke lenger som konsulent ved Calderdale Royal Hospital, og han er for tiden ansatt i Abbott Laboratories. 

4622

Mål: Tradisjonell pasienttriage (sykepleierledet triagemodell med blodprøver analysert i et sentralisert sykehuslaboratorium) ble sammenlignet med en konsulentstøttet hurtigvurderingsmodell (EDIT-modell) med blodprøver analysert ved hjelp av i-STAT-systemet som pasientnær løsning (POC) på akuttmottaket (ED) på et sykehus.

Funn: Kombinasjonen av konsulentledet tidlig vurdering og pasientnær testing reduserte tiden fra pasientens ankomst til akuttmottakket til disposisjonsbeslutning med 41 % sammenlignet med tradisjonell pasienttriage. Forbedringsnivået som kan tilskrives POC eller klinikere som vurderer pasientene innen få minutter etter ankomst til akuttmottaket, er fortsatt uklart.

Time is Money — The Economic Impact of Point of Care on the Emergency Department of a Tertiary Care University Hospital [Tid er penger – den økonomiske innvirkningen av pasientnær testing på akuttmottakket til et universitetssenter for tertiær pleie]

POINT OF CARE,
Schilling 2014;
13:21-23

41

Mål: TØkonomisk verdi av pasientnær testing (POCT) ble vurdert på et svensk akuttmottak. Direkte kostnader for POCT kontra sentralt laboratorium og indirekte kostnader som reduksjon i ventetid ble analysert. Det ble brukt i-STAT CHEM8+-, CG4+- og cTnI-kassetter.

Funn: For lignende tester var det en direkte kostnadsbesparelse på 111 USD per pasient med POCT sammenlignet med sentralt laboratorium. Indirekte kostnadsbesparelser var 72,75 USD per pasient, inkludert bemanningskostnader og tidsbesparelse. Disse funnene gjenspeiler kanskje ikke funnene i andre kliniske omgivelser. Tallene bør beregnes på nytt i lokale omgivelser for å avdekke om de direkte besparelsene ved POCT-testing kan realiseres på det respektive sykehuset.

Effect of Troponin I Point-of-Care Testing on Emergency Department Throughput Measures and Staff Satisfaction [Innvirkning av Troponin I pasientnær testing på akuttmottakets gjennomstrømningstiltak og de ansattes tilfredshet]

ADVANCED EMERGENCY NURSING JOURNAL, Koehler et al 2013;
35:270-277

201

Mål: Innvirkning av pasientnær (POC) troponin-testing på behandlingstid, dør-til-troponin-resultattid, lengde på akuttmottakopphold (LOS) hos pasienter med brystsmerter og personalets tilfredshet med POC-testing ble evaluert.

Funn: Gjennomsnittlig dør-til-troponin-resultattid redusert betydelig fra 105 til 51 minutter med POC-testing. Gjennomsnittlig LOS redusert fra 290 til 255 minutter, men denne endringen var ikke betydelig. Det ble rapportert høy tilfredshet blant ansatte på akuttmottaket.

Operasjonssal for hjertekirurgi

Klikk på de blå titlene nedenfor for å starte publikasjonen.

Tittel
Kilde
Prøvestørrelse
Sammendrag

Clinical Evaluation of Measuring the ACT During Elective Cardiac Surgery with Two Different Devices [Klinisk evaluering av måling av ACT under valgfri hjertekirurgi med to forskjellige enheter]

JOURNAL OF EXTRA CORPOREAL TECHNOLOGY,
Falter et al 2018;
50:38-43

402

Mål: Multistedsstudie på tvers av Storbritannia, Sør-Afrika og Sveits evaluerte aktivert koagulasjonstid (ACT)-målinger med to enhete, i-STAT og Hemochron Jr. Pasienter som gjennomgikk valgfri hjertekirurgi ved hjerte-lunge-bypass, var inkludert.

Funn: i-STAT ACT -test viste god korrelasjon med Hemochron Jr, der i-STAT-avlesning var litt høyere enn Hemochron Jr. I tillegg viste i-STAT konsekvent lavere variasjonskoeffisient innen emnet (WSCV) sammenlignet med Hemochron Jr, noe som gjør den mer pålitelig for klinisk beslutningstaking. Forfattere kommenterte at bedre pålitelighet i i-STAT kan skyldes forskjellen i ACT-metodik.

 

A Two Site Comparison of Two Point of Care Activated Clotting Time Systems [En sammenligning på to steder av to pasientnære systemer for aktivert koagulasjonstid]

CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE,
Kemna EW et al 2017;
55:e13-e16

177

Mål: i-STAT-verdier for aktivert koagulasjonstid (ACT) og Hemochron Signature Elite ACT-verdier ble sammenlignet ved bruk av delte prøver fra pasienter som gjennomgikk invasiv kirurgi ved to kardiotorakale institutter i Nederland og Tyskland.

Funn: i-STAT ACT-verdier viste bedre reproduserbarhet (gjennomsnittlig forskjell – 4,3 % vs. 9,1 %) og korrelasjon sammenlignet med Hemochron. I behandlingsområdet (>250 s) ble Hemochron-duplikatmålinger mindre presise. Det er forskjellige mulige forklaringer på korrelasjonsresultatene mellom Hemochron og i-STAT. i-STAT er mindre utsatt for endringer i fibrinogennivå, temperatur, hematokritt og hemodilusjon sammenlignet med Hemochron. Disse funnene gjenspeiler presisjon og ikke nøyaktighet. Siden det ikke finnes noen sann ACT-verdi, stoler klinikere på testenes presisjon (reproduserbarhet).

Polikliniske omgivelser

Klikk på de blå titlene nedenfor for å starte publikasjonen.

Title
Source 
sample size
Summary

Economic Evaluation of Point-Of-Care Testing in the Remote Primary Health Care Setting of Australia’s Northern Territory [Økonomisk evaluering av pasientnær testing i den avsidesliggende primærhelsetjenesten i Nordterritoriet i Australia]

CLINICO ECONOMICS AND OUTCOME RESEARCH,
Spaeth et al 2018;
29:269-277

200

Mål: Økonomisk verdi av i-STAT pasientnær testing (POCT) på seks primærhelsetjenesteinstitusjoner i landlige og avsidesliggende samfunn i Australia, der sykehus- og laboratoriefasiliteter er utilgjengelige, ble evaluert. Økonomisk evaluering ble utført ved bruk av data fra pasienter som hadde tre vanlige akutte tilstander (brystsmerter, kronisk nyresvikt på grunn av manglende dialyse og akutt diaré). Antall unødvendige medisinske evakueringer som ble unngått ved bruk av POCT som et hjelpemiddel i beslutningsprosesser for akutt syke pasienter, ble brukt som grunnlag for å beregne kostnadsbesparelser per pasient og for Nordterritoriet generelt.

Funn: Implementering av POCT hjalp til med å utelukke 60 unødvendige medisinske evakueringer i løpet av studieperioden på seks måneder. Tilhørende kostnadsbesparelser per pasient i pasientgrupper med brystsmerter, manglende dialyse og akutt diaré var henholdsvis 4674, 8034 og 786 AUD, som tilsvarte besparelser på 21,75 millioner AUD totalt for Nordterritoriet per år. Den kliniske effekten og kostnadseffektiviteten av POCT i denne studien ble bare undersøkt for tre vanlige akutte presentasjonstyper og kan variere for andre akutte presentasjoner.

Resultatene som vises her, er spesifikke for én helseinstitusjon og kan avvike fra resultatene som oppnås på andre institusjoner.

©2023 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. GDPR Statement | Declaration for California Compliance Law.

Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For in vitro diagnostic use only.  For i-STAT test cartridge information and intended use, refer to individual product pages or the cartridge information (CTI/IFU) in the i-STAT Support area.