Installerings- og
opplæringsdokument for Afinion™ 2

Følg trinnene nedenfor for å bli kjent med det nye Afinion-instrumentet og hvordan det installeres.

Klikk på hvert av trinnene for å vise instruksjonene og komme i gang. Når du har fullført opplæringen, kan du teste kunnskapene dine og ta ferdighetstesten for Afinion 2-instrumentet. Når du har fullført testen, mottar du et ferdighetsbevis.

Afinion 2 Installation and Training Guide Afinion 2 Installation and Training Guide Afinion 2 Installation and Training Guide

Oversikt over Afinion-instrumentet

The Afinion Analyzer at a glance The Afinion Analyzer at a glance The Afinion Analyzer at a glance

numbered list  AV/PÅ-knapp: Slår instrumentet av og på.
numbered list  Rød og grønn lysdiode: Lysdioder (LED) som viser om instrumentet er opptatt eller ikke.
numbered list  Berøringsskjerm: Lar deg kommunisere med instrumentet via skjermtaster og meldinger.
numbered list  Luke: Dekker til og beskytter kassettkammeret.
numbered list  Ethernet-port for tilkobling til LIS-/HIS-/EMR-systemer. Bruk en skjermet kabel.
numbered list  USB-A: Innganger for skriver, USB-flash og strekkodeleser.
numbered list  Strøminngang for strømforsyning.

Hvordan instrumentet betjenes

Afinion™ 2-instrumentet betjenes via berøringsskjermen og kassettkammeret. Instrumentet er enkelt å betjene ved bruk av taster som vises på skjermen. Når en tast berøres, blir den grå og dens funksjon aktiveres. Meldinger som kommer opp på skjermen, vil veilede deg gjennom prosedyren.

Afinion™ 2-instrumentet betjenes også med kassettkammeret. Kassettkammeret er tilpasset testkassetten slik at denne ikke kan plasseres feil i instrumentet. Luken skal stenges manuelt, men åpnes automatisk. Når en ny testkassett plasseres i kammeret, vil analysen starte ved at luken stenges manuelt. Når analysen er utført, åpnes luken automatisk. Luken beskytter testkammeret mot støv, forurensning, lys og fuktighet under analysen, og når instrumentet ikke er i bruk.

 • Luken skal stenges manuelt, men åpnes automatisk. Luken må ikke åpnes manuelt.
 • Bruk kun fingerspissene til å trykke på berøringsskjermen. Ikke bruk penner eller andre skarpe gjenstander.
How to operate the analyzer How to operate the analyzer How to operate the analyzer

numbered list  Tekstmelding
numbered list  Skjermtaster
numbered list  Kassettkammeret med en testkassett
numbered list  Luken i åpen posisjon

 

Skjermsparer

Skjermspareren vil slås på etter 3 minutter når skjermen ikke er i bruk. Skjermen reaktiveres ved berøring.

Lyssignaler (rød og grønn lysdiode)

Den røde dioden lyser når instrumentet er opptatt. Når en informasjonskode fremkommer på skjermen, vil den røde dioden blinke. Den grønne dioden lyser når instrumentet er klart til bruk. Et blinkende grønt lys viser at analysen er ferdig utført.

Lydsignaler

En kort pipetone forteller at testkassetten er ferdig analysert. To pip betyr at en informasjonskode eller melding vises.

Kalibrering

Afinion™ 2-instrumentet er produsert etter strenge kvalitetsnormer for å sikre nøyaktige analyseresultater. I produksjonsprosessen kalibreres alle instrumenter mot et referansesystem. Denne prosedyren er etablert for å sikre at alle instrumenter som leveres, fungerer innenfor samme toleransegrenser.

Testspesifikke kalibreringsdata blir etablert for hver produksjonsserie (lot) av testkassetter og lagres deretter i strekkoden på etiketten. Når testkassetten settes inn i instrumentet, vil det integrerte kameraet lese av strekkoden. Kalibreringsdataene for den aktuelle loten overføres til instrumentet og benyttes i beregningen av resultatet. Kalibrering utført av operatøren er derfor ikke nødvendig.

Rengjøring og vedlikehold

Det er ikke nødvendig med annet vedlikehold av Afinion™ 2-instrumentet enn utvendig rengjøring og rengjøring av kassettkammeret.

Utvendig rengjøring av Afinion™ 2-instrumentet gjøres ved behov.

Kassettkammeret skal alltid rengjøres umiddelbart dersom det er sølt materialer eller væske i kassettkammeret. For regelmessig vedlikehold (fjerning av støv osv.) bør kassettkammeret rengjøres hver 30. dag.

Brukerveiledningen inneholder mer utfyllende informasjon.

Trinn 1: Installering og oppstart

Sett Afinion™ 2-instrumentet på et tørt, rent, stabilt og horisontalt underlag. Sørg for at instrumentet blir plassert med tilstrekkelig luftrom, minimum 10 cm på hver side. Plasseringen av Afinion™ 2-instrumentet skal muliggjøre enkel frakobling fra vegguttaket til enhver tid. La instrumentet oppnå romtemperatur (15–32 °C) før bruk.

Getting Started Getting Started Getting Started

Instrumentet kan skades av:

 • Kondenserende fuktighet og vann
 • Varme og store temperatursvingninger
 • Direkte sollys
 • Vibrasjoner (f.eks. fra sentrifuger eller oppvaskmaskiner)
 • Elektromagnetisk stråling
 • Flytting av instrumentet mens testkassett analyseres

Tilkobling av strømforsyning

 • Koble strømledningen til strømforsyningen.
 • Sett pluggen fra strømforsyningen i strømkontakten på baksiden av instrumentet.
 • Koble strømforsyningen til et vegguttak.

Bruk kun strømforsyningen og kabelen som leveres sammen med Afinion™ 2-instrumentet. Andre strømforsyninger og kabler kan skade instrumentet og utgjøre en risiko.

Tilkobling av tilleggsutstyr

 • Tilleggsutstyr som ikke leveres med Afinion™ 2-instrumentet, er:
 • Ekstern strekkodeleser – for avlesing av strekkode for prøve eller operatør-ID.
 • Skriver – for utskrift av testresultater.
 • Vennligst kontakt deres lokale Afinion™ 2-leverandør for mer informasjon om strekkodeleser, skriver og HIS- eller LIS-tilkobling.
Connecting the equipment should be done while the analyzer is switched off Connecting the equipment should be done while the analyzer is switched off Connecting the equipment should be done while the analyzer is switched off

 

Tilkobling av utstyr skal gjøres når instrumentet er slått av.

Alt utstyr som tilkobles USB- og/eller Ethernet-portene, må ha dobbel eller forsterket isolasjon mot strømnettet for å forebygge faren for elektrisk støt.

Trinn 2: Hvordan slå på Afinion™ 2

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Slå på instrumentet ved å trykke på AV/PÅ-knappen. En automatisk oppstartsprosedyre initieres. Vennligst vent. Luken må ikke åpnes manuelt.

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

En automatisk oppstartsprosedyre initieres umiddelbart etter at instrumentet slås på. Den røde signallampen på toppen av instrumentet vil lyse og indikere at instrumentet er opptatt. Instrumentet er klart til bruk når oppstartsmenyen vises på skjermen og den grønne signallampen lyser.

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Versjonsnummeret på programvaren (XX.XX) vises øverst til venstre på startskjermen. Temperaturen som vises i oppstartsmenyen, er instrumenttemperaturen. Sørg for at instrumenttemperaturen er innenfor det anbefalte området for Afinion™-testen (se pakningsvedlegg for Afinion™-testen).

Hvis instrumentet ikke fullfører oppstartsprosedyren, vil en informasjonskode vises. Se brukerveiledningen for en liste over alle informasjonskoder og meldinger.

VIKTIG

Sørg for at instrumentet slås av etter endt arbeidsdag. Slå av instrumentet ved å trykke på AV/PÅ-knappen. Instrumentet kan kun slås av når kassettkammeret er tomt og luken er lukket.

Trinn 3: Hvordan instrumentet stilles inn

Før Afinion™ 2-instrumentet tas i bruk, bør det stilles inn i overensstemmelse med lokale behov. Gjør følgende for å åpne innstillingsmenyen:

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Oppstartsmeny

Trykk icon for å åpne hovedmenyen.

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Hovedmeny

Trykk  icon  for å åpne innstillingsmenyen

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Innstillingsmeny

Velg et element som skal stilles inn.

Stille inn pasient-ID

Pasient-ID-funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres. Pasient-ID-funksjonen er aktivert som standardinnstilling fra produsenten. Når pasient-ID-funksjonen er aktivert, må pasient-ID legges inn for hver testkassett som analyseres. Hvis pasient-ID er deaktivert, vil et løpenummer automatisk erstatte pasient-ID og vises øverst til venstre på skjermen. Denne nummereringen tilbakestilles hvert døgn ved midnatt.

Aktivere eller deaktivere pasient-ID

Patient ID enable/disable Patient ID enable/disable Patient ID enable/disable

 

Operatørinnstillinger

Trykk icon  i innstillingsmenyen for å finne alternativet for å slå pasient-ID av/på.

Velg icon  for å deaktivere pasient-ID-funksjonen.

Velg icon  for å aktivere pasient-ID-funksjonen.

Trykk icon  for å godta og gå tilbake til innstillingsmenyen.

Operator configuration Operator configuration Operator configuration

 

Aktivere eller deaktivere operatør-ID

Trykk  icon  i innstillingsmenyen for å åpne operatørinnstillinger.

Operator ID enable/disable Operator ID enable/disable Operator ID enable/disable

 

Velge regionale innstillinger

Trykk  icon  i innstillingsmenyen for å åpne operatørinnstillinger.

Velg  icon  for å deaktivere pasient-ID-funksjonen.

Velg  icon  for å aktivere operatør-ID. Enhver operatør-ID blir godtatt.

Velg  icon  for å aktivere operatør-ID med verifisering.

Trykk  icon  for å godta og gå tilbake til innstillingsmenyen..

Regional Settings Regional Settings Regional Settings

Trykk  icon  i innstillingsmenyen for å åpne regionale innstillinger.

Trykk  icon  for å velge språk. Trykk på pilen i vinduet for å se andre alternativer. NB. Standard innstilt språk er engelsk.

Trykk  icon  for å angi HbA1c-enheter. Trykk på pilen i vinduet for å se andre alternativer. Alternativer: mmol/mol (UK), %, eAG mmol/l (estimert glukosegjennomsnitt).

Trykk  icon  for å angi ACR-enheter. Trykk på pilen i vinduet for å se andre alternativer. Alternativer: mg/mmol (UK), mg/g.

Trykk  icon  for å åpne innstillingsmenyen for lipidpanel. Trykk på pilen i vinduet for å se andre alternativer. Alternativer: mmol/l (UK), mg/dl..

 • Velg hvilke analytter som skal vises.
 • C – totalkolesterol (ikke valgfritt – alltid valgt), HDL, LDL, triglyserider, ikke-HDL, TC/HDL-forhold.

Trykk  icon  for å godta og gå tilbake til innstillingsmenyen.

Stille inn dato og klokkeslett

Instrumentet bør alltid være innstilt med korrekt dato og klokkeslett, siden dato og klokkeslett for hver analyse lagres og vises i pasient- og kontrollresultatlistene. Datoformatet er ÅÅÅÅ:MM:DD, der ÅÅÅÅ er år, MM er måned (01 til 12), og DD er dag (01 til 31). Klokkeslettformatet er tt:mm, der tt står for time (00 til 23) og mm er minutter (00 til 59).

Setting the date and time step1 Setting the date and time step1 Setting the date and time step1

Trykk icon  i innstillingsmenyen for å åpne menyen for dato og klokkeslett.

Trykk icon  for å åpne datoinnstillinger.

Trykk icon  for å åpne klokkeslettinnstillinger.

Setting the date and time step2 Setting the date and time step2 Setting the date and time step2

Oppgi gjeldende dato og klokkeslett.

Trykk  icon  for å bekrefte og gå tilbake til forrige skjermbilde.

Trinn 4: Forberede en test

La folieposen ligge uåpnet på benken i minst 15 minutter før analyse.

Afinion™-testkassettene må oppnå anbefalt brukstemperatur før bruk.

 • HbA1c – må nå en temperatur på 18–30 °C før bruk.
 • CRP – må nå en temperatur på 15–30 °C før bruk.
 • Lipid Panel – må nå en temperatur på 18–30 °C før bruk.
 • ACR – må nå en temperatur på 20–30 °C før bruk.

For testspesifikk informasjon, se pakningsvedlegget som følger med hvert Afinion™-testkit.

Trinn 5: Forberedelse til en analyse

Slå på Afinion™ 2-instrumentet i god tid før dagens første analyse.

Legg inn operatør-ID (valgfritt).

Pasient-ID, kontroll-ID eller Afinion™-kontrolldata kan legges inn før eller under analyseringen av testkassetten.

Åpne folieposen. Ta tak i håndtaket og ta testkassetten ut av posen. Bruk håndtaket for å unngå å ta på det optiske avlesningsområdet.

Kast tørremiddelposen og folieposen i egnede avfallsbeholdere.

Merk testkassetten med pasient- eller kontroll-ID. Bruk ID-feltet på testkassetten. En ID-etikett kan også benyttes. Ikke skriv på strekkodeetiketten eller la den bli våt, tilsmusset eller oppskrapet. Ved bruk av en ID-etikett må denne ikke gå utenfor ID-feltet.

Trinn 6: Hvordan ta en pasientprøve – prøvetaking i finger

En varm hånd og god blodgjennomstrømning fra stikkstedet er avgjørende for å ta en god kapillær prøve.

 • Bruk alltid hansker.
 • Velg et stikksted på langefingeren på høyre eller venstre hånd.
 • Hvis det står i bruksanvisningen: Rengjør fingeren med en alkoholserviett.
 • Tørk godt av med gas før du stikker i fingeren.
 • Bruk en lansett til å stikke i fingeren på valgt sted.
 • Klem fingeren forsiktig for å få frem en bloddråpe.
 • Hvis det står i bruksanvisningen: Tørk bort den første bloddråpen.

Klem en gang til på fingeren for å få frem en større bloddråpe; ikke trykk gjentatte ganger. Stikket skal føre til en bloddråpe som dannes av seg selv. For mye klemming kan gi feil resultater.

Trinn 7: Testprosedyre

 • Pasientprøvematerialet og kontrollmaterialet som skal benyttes, er spesifikt for hver Afinion™-test.
 • Lengden på prøvetakerens kapillær, og følgelig prøvevolumet, kan også variere mellom de ulike Afinion™-testene.
 • Analysering av testkassetten må starte så raskt som mulig etter at kapillæret er fylt med prøve.

For testspesifikk informasjon, se pakningsvedlegget som følger med hvert Afinion™-testkit.

Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

Ta ut prøvetakeren fra testkassetten.

Bruk håndtaket for å holde testkassetten stødig mot benken mens prøvetakeren trekkes rett opp.

Fill the capillary Fill the capillary Fill the capillary

Fyll kapillæret; hold prøvetakeren nesten vannrett, og la enden av kapillæret få overflatekontakt med prøvematerialet. Sørg for at kapillæret fylles helt. Det er ikke mulig å overfylle kapillæret.

Ikke tørk av kapillæret.

Unngå luftbobler og overflødig prøvemateriale på utsiden av kapillæret.

Immediately and carefully replace the sampling device into the test cartridge Immediately and carefully replace the sampling device into the test cartridge Immediately and carefully replace the sampling device into the test cartridge

Sett prøvetakeren straks tilbake i testkassetten.

Analysering av testkassetten må starte så raskt som mulig etter at kapillæret er fylt med prøve.

Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

Trykk icon  for pasientprøver, eller trykk  icon  for kontroller. Luken åpnes automatisk.

Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

Sett inn testkassetten med strekkodeetiketten mot venstre.

Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

Lukk luken manuelt for å starte analyseringen.

Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

Trykk icon og skriv inn pasient-ID, eller trykk icon og
skriv inn kontroll-ID.
icon for å bekrefte.

Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

Noter resultatet når det vises på skjermen. Trykk icon antippen.  for å godta. Luken åpnes automatisk.

Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge Remove the sampling device from the test cartridge

Ta ut og kast umiddelbart den brukte testkassetten. Lukk luken manuelt når instrumentet ikke er i bruk.

Test kunnskapene dine

Ta kunnskapstesten for Afinion 2-instrumentet og få et ferdighetsbevis når du har fullført testen.

©2024 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. GDPR Statement | Declaration for California Compliance Law.

Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For in vitro diagnostic use only.  For i-STAT test cartridge information and intended use, refer to individual product pages or the cartridge information (CTI/IFU) in the i-STAT Support area.