Global Point of Care

Abbott Point of Care (APOC) tekee yhteistyötä lääkäreiden ja tutkijoiden kanssa maailmanlaajuisesti tieteellisen tiedon hankkimiseksi ja näytön keräämiseksi tuotteista erilaisissa kliinisissä ympäristöissä. Tämä nopeuttaa potilaiden hoitoa. Alla on kooste vertaisarvioiduista lehtiartikkeleista ja julkaisuista, jotka osoittavat APOC-tuotteiden kliinisen, analyyttisen, operatiivisen ja taloudellisen arvon.

Ensiapu

Avaa julkaisu napsauttamalla alla olevia sinisiä otsikoita.

Nimike
Lähde 
Näytekoko
Yhteenveto

Implementation of Point of Care Testing in the Emergency Department of a Teaching Hospital in U.A.E [Vieritestauksen toteutus opetussairaalan ensiavussa Arabiemiirikunnissa]

JOURNAL OF CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE,
Howayyer et al 2019;
2:123

50
(menetelmävertailu)

Tavoitteet: i-STAT Alinity -testausjärjestelmän analyyttinen suorituskyky arvioitiin suhteessa erikoissairaalan ensiapuosaston laboratoriomenetelmiin. Käytössä oli i-STAT CG4+ ja CHEM8+ -kasetit. Muu kuin laboratoriohenkilöstö arvioi käyttäjätyytyväisyyttä käyttäjäkoulutuksen jälkeisellä kyselyllä.

Havainnot: i-STAT Alinity osoitti hyvän korrelaation standardilaboratoriomenetelmien kanssa sekä tyydyttävän toistettavuuden ja lineaarisuuden kaikkien testattujen analyyttien osalta. Kaikkien testattujen analyyttien analyyttiset vaihteluvälit olivat raportoitavalla alueella, lukuun ottamatta kreatiniinia, joka oli hieman korkeampi. i-STAT Alinityn käyttäjäystävälliset ominaisuudet, instrumentin liikuteltavuus ja nopeat tulokset johtivat käyttäjien suureen luottamukseen ja ne vaikuttivat positiivisesti potilaiden hoitoon ja jatkosijoittamiseen

Early Point-of-Care Testing at Triage Reduces Care Time in Stable Adult Emergency Department Patients [Varhainen vieritestaus potilasluokittelun yhteydessä lyhentää hoitoaikaa ensiavun vakaiden aikuispotilaiden kohdalla]

THE JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE,
Singer et al 2018;
55:172-178

104
(52 potilasta ja 52 vastaavaa kontrollia)
Tavoitteet: Potilaan luokittelun yhteydessä tehdyn varhaisen vieritestauksen arvoa ennen lääkärin arviota ensiavussa arvioitiin erikoishoitolaitoksessa. Vieritestaus oli saatavilla metabolisen peruspaneelin, troponiini I:n, laktaatin ja INR-arvon (International Normalized Ratio) mittauksiin tai virtsasta tehtyä raskaustestiä varten.

Havainnot: Hoitoajat ensiavussa lyhenivät noin 1 tunnilla varhaisen potilasluokittelun yhteydessä tehdyn vieritestauksen ansiosta verrattuna perinteiseen, laboratoriossa tehtyihin testeihin. Noin 6 % potilaista siirrettiin välittömästi kriittisille hoito-osastoille ensiapulääkärin nähtäväksi. Hieman yli puolet hoitavista lääkäreistä katsoivat, että varhainen vieritestaus ensiarvioinnin yhteydessä paransi potilaan hoitoa muuttamalla arvioinnin painopistettä tai johtamalla aikaisempaan hoitoon tai jatkosijoittamiseen. Vaikka hoitoajat ensiavussa lyhenivät tässä tutkimuksessa, ensiavussa vietetty kokonaisaika ei lyhentynyt.

Does Rapid Assessment Shorten the Amount of Time Patients Spend in the Emergency Department? [Lyhentääkö nopea arviointi aikaa, jonka potilaat viettävät ensiavussa?]

BRITISH JOURNAL OF HOSPITAL MEDICINE,
Jarvis* et al 2014;
75:648-651

*Tri Jarvis ei enää työskentele Calderdale Royal Hospitalin konsulttina vaan hän on tällä hetkellä Abbott Laboratories -yhtiön palveluksessa

4,622

Tavoitteet: Perinteistä potilasluokittelua (sairaanhoitajajohtoinen luokittelumalli, jossa verinäytteet analysoidaan keskitetyssä sairaalalaboratoriossa) verrattiin konsultin tukemaan nopean arvioinnin malliin (EDIT-malli), jossa verinäytteet analysoidaan käyttämällä i-STAT System -järjestelmää hoitopaikkaratkaisuna sairaalan ensiapuosastolla.

Havainnot:  Konsultin ohjaaman varhaisen arvioinnin ja vieritestauksen yhdistelmä lyhensi potilaan ensiapuun saapumisen ja jatkosijoittamispäätöksen välistä aikaa 41 % verrattuna perinteiseen potilasluokitteluun. Jää epäselväksi, mikä parannustaso johtuu hoitopaikkamenettelystä tai potilaita arvioivista lääkäreistä, jotka arvioivat potilaat muutaman minuutin kuluessa siitä, kun potilaat saapuvat ensiapuun.

Time is Money—The Economic Impact of Point of Care on the Emergency Department of a Tertiary Care University Hospital [Aika on rahaa - Vierihoidon taloudelliset vaikutukset yliopistollisen erikoissairaalan ensiavussa] POINT OF CARE, 
Schilling 2014; 
13:21-23
 41  Tavoitteet: Ruotsalainen ensiapuosasto arvioi vieritestauksen taloudellisen arvon. Vieritestauksen välittömät kustannukset analysoitiin suhteessa keskuslaboratorion tekemiin analyyseihin ja lisäksi analysoitiin välilliset kustannukset, kuten odotusajan lyheneminen. Käytössä oli i-STAT CHEM8+, CG4+, and cTnI kasetit.

Havainnot: Samanlaisissa testeissä todettiin, että vieritestauksella välittömissä kustannuksissa säästettiin 111 USD/potilas verrattuna keskuslaboratorioon. Välilliset kustannussäästöt olivat 72,75 USD/potilas, mukaan lukien henkilöstökustannukset ja ajansäästö. Nämä tulokset eivät välttämättä vastaa muissa kliinisissä ympäristöissä saatuja tuloksia. Nämä luvut on laskettava uudelleen todellisessa käyttöympäristössä sen selvittämiseksi, toteutuvatko vieritestauksen suorat kustannussäästöt kyseisessä sairaalassa.

Effect of Troponin I Point-of-Care Testing on Emergency Department Throughput Measures and Staff Satisfaction [Ensiavun vieritestauksessa käytetyn troponiini I:n vaikutukset suorituskykyyn ja henkilöstön tyytyväisyyteen]

ADVANCED EMERGENCY NURSING JOURNAL,
Koehler et al 2013;
35:270-277
201

Tavoitteet: Tutkimuksessa arvioitiin hoitopaikassa tehdyn troponiinitestin vaikutusta käyntiaikoihin ja troponiinitulosten saamiseen tarvittavaan aikaan, ensiavussa vietetyn ajan pituutta rintakipupotilailla sekä henkilökunnan tyytyväisyyttä vieritestaukseen.

Havainnot: Troponiinitulosten saamiseen vaaditu keskimääräinen aika lyheni vieritestauksen ansiosta merkittävästi 105 minuutista 51 minuuttiin. Keskimääräinen ensiavussa vietetyn ajan pituus väheni 290 minuutista 255 minuuttiin, mikä ei kuitenkaan ole merkittävä muutos. Ensiavun henkilöstöstä suurin osa oli tyytyväisiä menettelyyn.

Sydän- ja verisuonitautien leikkaussali

Avaa julkaisu napsauttamalla alla olevia sinisiä otsikoita.

Nimike
Lähde 
Näytekoko
Yhteenveto

Clinical Evaluation of Measuring the ACT During Elective Cardiac Surgery with Two Different Devices [ACT-mittauksen kliininen arviointi elektiivisen sydänleikkauk-sen aikana kahdella eri laitteella]

JOURNAL OF EXTRA CORPOREAL TECHNOLOGY,
Falter et al 2018;
50:38-43

402

Tavoitteet: Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Etelä-Afrikassa ja Sveitsissä tehdyssä monipaikkatutkimuksessa arvioitiin aktivoituneen hyytymisajan (ACT) mittauksia kahdella laitteella, i-STAT ja Hemochron Jr. Mukana oli potilaita, joille tehtiin elektiivinen sydänleikkaus kardiopulmonaarisella ohitusleikkauksella.

Havainnot: i-STAT ACT -testi osoitti hyvän korrelaation Hemochron Jr:n kanssa − i-STAT-lukema oli hieman suurempi kuin Hemochron Jr:n lukema. Lisäksi i-STAT osoitti johdonmukaisesti pienemmän sisäisen variaatiokertoimen (WSCV) verrattuna Hemochron Jr -laitteeseen, mikä tekee siitä luotettavamman kliinisen päätöksenteon kannalta. Tekijät kommentoivat, että i-STAT:n parempi luotettavuus voi johtua ACT-menetelmän erosta.

A Two Site Comparison of Two Point of Care Activated Clotting Time Systems [Kahden aktivoidun hyytymisajan hoitopaikkajär-jestelmän vertailu kahdessa laitoksessa]

CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE,
Kemna EW et al 2017;
55:e13-e16
177

Tavoitteet: i-STAT:n aktivoidun hyytymisajan (ACT) ja Hemochron Signature Eliten ACT-arvoja verrattiin käyttäen jaettuja näytteitä potilailta, joille on tehty invasiivinen leikkaus kahdessa sydänkirurgialaitoksessa Alankomaissa ja Saksassa.

Havainnot: i-STAT ACT -arvoilla todettin olevan parempi toistettavuus (keskimääräinen ero - 4,3 % vs. 9,1 %) ja korrelaatio verrattuna Hemochroniin. Terapeuttisella alueella (>250 s) Hemochronin rinnakkaismittausten toistettavuus heikkeni. Hemochronin ja i-STAT:n välisille korrelaatiotuloksille on erilaisia mahdollisia selityksiä. i-STAT on vähemmän altis fibrinogeenipitoisuuksien, lämpötilan, hematokriitin ja hemodiluution muutoksille verrattuna Hemochroniin. Nämä havainnot heijastavat mittausten toistettavuutta, eivät arvojen todellista tarkkuutta. Koska todellista ACT arvoa ei ole, lääkärit luottavat testien toistotarkkuuteen.

Avohoitoympäristö

Avaa julkaisu napsauttamalla alla olevia sinisiä otsikoita.

Nimike
Lähde 
Näytekoko
Yhteenveto

Economic Evaluation of Point-Of-Care Testing in the Remote Primary Health Care Setting of Australia’s Northern Territory [Vieritestauksen taloudellinen arviointi Australian pohjoisterritori-on- etäperusterve-ydenhu-ollossa]

CLINICO ECONOMICS AND OUTCOME RESEARCH,
Spaeth et al 2018;
29:269-277
200

 Tavoitteet: Tutkimuksessa arvioitiin i-STAT-vieritestauksen taloudellinen arvo kuudessa perusterveydenhoitolaitoksessa Australian maaseutualueilla ja syrjäisissä yhteisöissä, joissa sairaala- ja laboratoriopalveluita ei ole saatavilla. Taloudellisessa arvioinnissa käytettiin sellaisten potilaiden tietoja, joilla oli kolme yleistä akuuttia sairautta (rintakipu, dialyysihoidon keskeytymisestä johtuva krooninen munuaisten vajaatoiminta ja akuutti ripuli). Kustannussäästöt potilasta kohti ja pohjoisterritorion (NT) alueella laskettiin sen perusteella, kuinka monta lääkinnällistä evakuointia vältettiin käyttämällä vieritestausta päätöksenteon apuna akuutisti sairaiden potilaiden kohdalla.

Havainnot: Kuuden kuukauden tutkimusjakson aikana vieritestausta käyttämällä vältettiin 60 tarpeetonta lääkinnällistä evakuointia. Rintakivusta, dialyysihoidon keskeytymisestä tai akuutista ripulista kärsivien potilaiden kohdalla kustannussäästöt olivat vastaavasti euroissa 2 966 euroa, 5 099 euroa ja 499 euroa potilasta kohti. Nämä tuottavat yhteen laskettuna 13,8 miljoonaa euroa säästöjä vuodessa pohjoisterritorion alueella. Vieritestauksen kliinistä suoritusta ja kustannustehokkuutta arvioitiin tässä tutkimuksessa vain kolmen akuutin sairaustyypin osalta, ja se voi poiketa näistä tuloksista muissa akuuteissa tapauksissa.

Tässä esitetyt tulokset koskevat nimenomaista terveydenhoitolaitosta ja ne voivat poiketa muiden laitosten saamista tuloksista.