INSTALLATION AV AFINION™ 2 OCH UTBILDNINGSGUIDE

INSTALLATION AV AFINION™ 2 OCH UTBILDNINGSGUIDE

Läs allt om ditt nya analysinstrument från Afinion och installation av det genom att följa stegen nedan.

Klicka på varje steg nedan för att se anvisningarna och komma gång. När du har slutfört utbildningen, testa vad du lärt dig genom att göra kunskapsprovet om analysinstrumentet Afinion 2. Du får ett kunskapscertifikat när du slutfört provet.

Afinion 2 Installation and Training Guide

Kortfattat om analysinstrumentet Afinion

The Afinion Analyzer at a glance The Afinion Analyzer at a glance The Afinion Analyzer at a glance

numbered list Knappen PÅ/AV: Slå på och stäng av strömmen till analysinstrumentet.
numbered list Röda och gröna lysdioder: Lysdioder (Light Emitting Diodes, LED) som visar om analysinstrumentet är igång eller inte.
numbered list Pekskärm: Gör det möjligt för dig att kommunicera med analysinstrumentet med hjälp av pekknappar och meddelanden.
numbered list Luckan: Täcker och skyddar kassettutrymmet.
numbered list Ethernet-port för att ansluta till LIS/HIS/EMR-system. Använd skärmad kabel.
numbered list USB-A: Anslutningar för skrivare, USB-minne och streckkodsläsare.
numbered listStrömingång för anslutning av strömförsörjning.

Så här används analysinstrumentet

Analysinstrumentet Afinion™ 2 har två huvudanvändargränssnitt, en pekskärm och ett kassettutrymme. Det är enkelt att använda analysinstrumentet med hjälp av pekknapparna som visas på skärmen. När man trycker på en knapp aktiveras dess funktion. Textmeddelanden som visas på skärmen hjälper till att vägleda dig genom testförfarandet.

Den andra huvuddelen för drift av analysinstrumentet Afinion™ 2 är kassettutrymmet. Kassettutrymmet är utformat så att testkassetten endast kan sättas i åt ett håll. Luckan måste stängas manuellt, men öppnas automatiskt. När en ny testkassett sätts in i utrymmet inleds analysen när man stänger luckan manuellt. När analysen är klar öppnas luckan automatiskt. Luckan skyddar kassettutrymmet från damm, smuts, ljus och fukt under analys och när analysinstrumentet inte används.

 • Luckan måste stängas manuellt, men öppnas automatiskt. Öppna inte luckan manuellt.
 • Använd endast fingertopparna på pekskärmen. Använd inte pennor eller andra vassa föremål.
ProGlide - from access to closure ProGlide - from access to closure ProGlide - from access to closure
 1. Textmeddelande
 2. Pekknappar
 3. Kassettutrymme med en testkassett
 4. Luckan i öppet läge

Skärmsläckare

Skärmsläckaren slås på efter 3 minuter om pekskärmen inte används. Tryck på skärmen för att återaktivera.

Ljussignaler (röda och gröna lysdioder)

Den röda dioden lyser när analysinstrumentet är igång. En blinkande röd lampa syns när en informationskod visas. Den gröna dioden lyser när analysinstrumentet är klart att använda. En blinkande grön lampa anger slutförande av en analys.

Ljudsignaler

Ett kort pip anger slutförande av en analys. Två pip betyder att en informationskod eller ett meddelande visas.

Kalibrering

Analysinstrumentet Afinion™ 2 har tillverkats för att tillhandahålla pålitliga och exakta resultat. Under tillverkningen kalibreras analysinstrumentet mot ett referenssystem. Detta förfarande har etablerats för att se till att alla analysinstrument används inom identiska toleransgränser.

Testspecifika kalibreringsdata etableras för varje testkassettparti och lagras sedan i streckkodsetiketten. När testkassetten förs in i analysinstrumentet läser den inbyggda kameran av streckkoden. Kalibreringsdata för det faktiska partiet överförs till instrumentet och används för att beräkna resultaten. Operatören behöver alltså inte utföra någon kalibrering.

Rengöring och underhåll

Analysinstrumentet Afinion™ 2 behöver inget underhåll förutom rengöring av utsidan och kassettutrymmet.

Rengöring av utsidan av analysinstrumentet Afinion™ 2 ska utföras när det behövs.

Kassettutrymmet ska rengöras omgående om material eller vätskor spills i kassettutrymmet. För regelbundet underhåll (torka av dammpartiklar osv.) ska kassettutrymmet rengöras var 30:e dag.

Se bruksanvisningen för fullständiga anvisningar.

Steg 1: Att komma igång

Placera ditt analysinstrument Afinion™ 2 på ett torrt, rent, stadigt och horisontellt underlag. Se till att analysinstrumentet placeras med tillräckligt mycket utrymme runtom, minst 10 cm på varje sida. Placera analysinstrumentet Afinion™ 2 så att det alltid är enkelt att koppla bort det från vägguttaget. Acklimatisera analysinstrumentet till omgivningens drifttemperatur (15–32 °C) före användning.

Getting Started

Analysinstrumentet kan försämras genom:

 • Kondenserande fukt och vatten
 • Värme och stora temperaturvariationer
 • Direkt solljus
 • Vibrationer (t.ex. från centrifuger och diskmaskiner)
 • Elektromagnetisk strålning
 • Förflyttning av analysinstrumentet under analys av en testkassett

Anslutning till strömkälla

 • Anslut strömkabeln till strömkällan.
 • Sätt i kontakten från strömkällan i eluttaget på baksidan av analysinstrumentet.
 • Anslut strömkällan till ett vägguttag.

Använd endast den strömförsörjning och kabel som medföljer analysinstrumentet Afinion™ 2. Alla andra strömkällor eller kablar kan skada analysinstrumentet och orsaka potentiella faror.

Anslutning av ytterligare utrustning

 • Ytterligare utrustning, som inte medföljer ditt analysinstrument Afinion™ 2 är:
 • Extern streckkodsläsare – för att läsa av prov med streckkod eller operatöridentifiering.
 • Skrivare – för att kunna skriva ut testresultaten.
 • För ytterligare information om streckkodsläsare och skrivarspecifikationer, kontakta din lokala leverantör av Afinion™ 2.
ProGlide - from access to closure ProGlide - from access to closure ProGlide - from access to closure

Anslut utrustningen med analysinstrumentet avstängt.

All utrustning som är ansluten till USB- och/eller Ethernet-portar måste ha dubbel eller förstärkt isolering från elnätet för att förhindra risk för elektrisk stöt.

Steg 2: Så här slår man på Afinion™ 2

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Slå på analysinstrumentet genom att trycka på PÅ/AV-knappen. En automatisk startprocedur inleds. Vänta. Öppna inte luckan manuellt.

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

En automatisk startprocedur inleds kort efter att analysinstrumentet har slagits på. Den röda lampan ovanpå analysinstrumentet tänds och anger att analysinstrumentet är igång. Analysinstrumentet är redo att användas när startmenyn visas och den gröna indikatorlampan tänds.

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Analysinstrumentets programvaruversion (XX.XX) visas högst upp i vänster hörn på skärmen med startmenyn. Temperaturen som visas i startmenyn är analysinstrumentets drifttemperatur. Se till att drifttemperaturen är inom det rekommenderade intervallet för ditt Afinion™-test (se bipacksedeln för Afinion™-testet).

Om analysinstrumentets startprocedur misslyckas visas en informationskod. Se användarmanualen för en lista över alla informationskoder och meddelanden.

VIKTIGT

Se till analysinstrumentet är avstängt i slutet av arbetsdagen. Stäng av analysinstrumentet genom att trycka på PÅ/AV-knappen. Analysinstrumentet kan endast stängas av om kassettutrymmet är tomt och luckan är stängd

Steg 3: Så här ställer du in instrumentet

Innan du använder ditt analysinstrument Afinion™ 2 ska du ställa in konfigurationen i enlighet med dina behov. För att gå till inställningsmenyn gör du följande:

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Startmeny

Tryck påicon för att gå till huvudmenyn.

Connecting the equipment Connecting the equipment Connecting the equipment

Huvudmeny

Tryck på icon för att gå till inställningsmenyn.

Connecting the equipment

Inställningsmeny

Välj objekt att ställa in.

Inställning av patient-ID

Funktionen patientidentifiering (ID) kan aktiveras eller inaktiveras. Funktionen patient-ID är aktiverad som en standardinställning av tillverkaren. När funktionen patient-ID är aktiverad måste patient-ID anges för varje testkassett som ska analyseras. Om funktionen patient-ID är inaktiverad ersätts patient-ID automatiskt av ett körningsnummer och visas längst upp i vänster hörn på skärmen. Denna numrering återställs varje dag vid midnatt.

Aktivering/inaktivering av patient-ID

Inställning av operatör

Tryck påicon i inställningsmenyn för att ange på/av-alternativet för patient-ID.

Väljicon för att inaktivera funktionen operatör-ID.

Väljicon för att aktivera funktionen patient-ID.

Tryck påicon för att acceptera och gå tillbaka till inställningsmenyn.

Aktivering/inaktivering av operatör-ID

Tryck påicon i inställningsmenyn för att gå till inställningsmenyn för operatör.

Val av regionala inställningar

Tryck påicon i inställningsmenyn för att gå till inställningsmenyn för operatör.

Väljicon för att inaktivera funktionen operatör-ID.

Väljicon för att aktivera operatör-ID. Alla operatör-ID accepteras.

Väljicon för att aktivera operatör-ID med verifiering.

Tryck påicon för att acceptera och gå tillbaka till inställningsmenyn.

Tryck påicon i inställningsmenyn för att gå till menyn för regionala inställningar.

Tryck påicon för att gå till språkval. Tryck på pilen i fönstret för att visa andra alternativ. Obs! Engelska är standardspråk.

Tryck påicon för att ange HbA1c-enheter. Tryck på pilen i fönstret för att visa andra alternativ. Tillval: mmol/moL (Storbritannien), %, eAG mmol/L (beräknad genomsnittlig glukos).

Tryck påicon för att ange ACR-enheter. Tryck på pilen i fönstret för att visa andra alternativ. Tillval: mg/mmol (Storbritannien), mg/g.

Tryck påicon för att gå till inställningsmenyn för lipidpanel. Tryck på pilen i fönstret för att visa andra alternativ. Tillval: mmol/L (Storbritannien), mg/dL.

 • Välj vilka analyter du vill visa.
 • C - Totalt kolesterol (inget tillval – alltid valt), kvot för HDL, LDL, triglycerider, ej HDL, TC/HDL.

Tryck påicon för att acceptera och gå tillbaka till inställningsmenyn.

Inställning av datum och tid

Korrekt tid och datum ska alltid anges eftersom datum och tiden för analyserna lagras och visas i patient- och kontrollregistren. Datumformatet är ÅÅÅÅ:MM:DD, där ÅÅÅÅ är året, MM är månaden (01 till 12) och DD är dagen (01 till 31). Tidformatet är hh:mm, där hh är timmen från 00 till 23 och mm är minuter från 00 till 59.

Tryck påicon i inställningsmenyn för att gå till menyn för datum/tid.

Tryck påicon för att ange datuminställningen.

Tryck påicon för att ange tidsinställningen.

Ange dagens datum eller tiden just nu.

Tryck påicon för att bekräfta och gå tillbaka till föregående vy.

Steg 4: Förberedelse av ett test

Lämna den oöppnade foliepåsen på bänken i minst 15 minuter innan analysen påbörjas.

Vänta tills Afinion™-testkassetterna når den rekommenderade drifttemperaturen innan de används.

 • HbA1c – måste nå en temperatur på 18–30 °C före användning.
 • CRP – måste nå en temperatur på 15–30 °C före användning.
 • Lipidpanel – måste nå en temperatur på 18–30 °C före användning.
 • ACR – måste nå en temperatur på 20–30 °C före användning.

Se bipacksedeln som medföljer varje Afinion™ testkit för analysspecifik information.

Steg 5: Förberedelse för analys

Slå på ditt analysinstrument Afinion™ 2 så att det är redo för dagens första analys.

Ange operatör-ID (tillval).

Patient-ID, kontroll-ID eller Afinion™ kontrolldata kan anges innan eller efter analys av testkassetten i analysinstrumentet.

Öppna foliepåsen. Ta tag i handtaget och ta ut testkassetten ur påsen. Använd handtaget för att undvika att vidröra det optiska avläsningsområdet.

Kassera torkmedlet och foliepåsen i lämpliga avfallsbehållare.

Markera testkassetten med patient- eller kontroll-ID. Använd ID-området på testkassetten. En ID-etikett kan även användas. Skriv inte på streckkodsetiketten. Den får inte heller bli våt, smutsig eller repad. Om en ID-etikett används måste den passa i ID-området.

Steg 6: Så här tar man ett patientprov – förfarande för kapillärprov

En varm hand och bra blodflöde från stickplatsen är viktigt för att kunna ta ett bra kapillärprov.

 • Använd alltid handskar.
 • Välj en stickplats från en av mittenfingrarna på ena handen.
 • Om det anges i bruksanvisningen: rengör fingret med en spritsudd.
 • Torka noga med gasväv innan du sticker i fingret.
 • Använd en lansett för att sticka i fingret på det valda stället.
 • Kläm försiktigt på fingret för att få en droppe blod.
 • Om det anges i bruksanvisningen: torka bort den första blodsdroppen.

Tryck på fingret en gång till tills en stor droppe blod bildas, dra och kläm inte fingret. Sticket ska tillhandahålla en droppe fritt flödande blod. Att trycka för mycket eller hårt kan leda till felaktiga resultat.

Steg 7: Testprocedur

 • Material för patientprov och kontrollprov som ska användas är specifikt för varje Afinion™-test.
 • Kapillärlängden i provtagningsenheten, och därmed provvolymen, kan också variera för de olika Afinion™-testerna.
 • Tiden mellan påfyllning av kapillären till analys av testkassetten måste vara så kort som möjligt.

Se bipacksedeln som medföljer varje Afinion™ testkit för analysspecifik information.

Ta bort provtagningskapillären från testkassetten.

Använd handtaget för att hålla testkassetten stadigt mot bordet och dra provtagningsenheten rakt upp.

Fyll kapillären, håll provtagningsenheten nästan horisontellt och för spetsen på kapillären så att den kommer i kontakt med ytan av provet. Se till att kapillären fylls helt. Det är inte möjligt att fylla på för mycket.

Torka inte av kapillären.

Undvik luftbubblor och överskott av provet på utsidan av kapillären.

Sätt omedelbart och försiktigt tillbaka provtagningsenheten i testkassetten.

Tiden mellan påfyllning av kapillären till analys av testkassetten måste vara så kort som möjligt.

Tryck påicon för patientprov, eller tryck på icon för kontroller. Luckan öppnas automatiskt. 

insert

Sätt i testkassetten med streckkoden vänd åt vänster.

Stäng luckan manuellt för att starta analysen.

Tryck påicon och ange patient-ID, eller tryck på iconoch ange kontroll-ID.
Tryck påicon för att bekräfta.

Registrera resultatet när det visas på skärmen. Tryck påiconför att acceptera.  Luckan öppnas automatiskt.

Ta bort och släng omedelbart den använda testkassetten. Stäng luckan manuellt när analysinstrumentet inte används.

Testa din kunskap

Gör kunskapsprovet för analysinstrumentet Afinion 2 och får ett kunskapscertifikat när du slutfört provet.