Global Point of Care

Installation av Afinion™ 2 och utbildningsguide

Läs allt om ditt nya analysinstrument från Afinion och installation av det genom att följa stegen nedan.

Klicka på varje steg nedan för att se anvisningarna och komma gång. När du har slutfört utbildningen, testa vad du lärt dig genom att göra kunskapsprovet om analysinstrumentet Afinion 2. Du får ett kunskapscertifikat när du slutfört provet.

Afinion 2 Installation and Training Guide
The Afinion Analyzer at a glance

numbered list Knappen PÅ/AV: Slå på och stäng av strömmen till analysinstrumentet.
numbered list Röda och gröna lysdioder: Lysdioder (Light Emitting Diodes, LED) som visar om analysinstrumentet är igång eller inte.
numbered list Pekskärm: Gör det möjligt för dig att kommunicera med analysinstrumentet med hjälp av pekknappar och meddelanden.
numbered list Luckan: Täcker och skyddar kassettutrymmet.
numbered list Ethernet-port för att ansluta till LIS/HIS/EMR-system. Använd skärmad kabel.
numbered list USB-A: Anslutningar för skrivare, USB-minne och streckkodsläsare.
numbered list Strömingång för anslutning av strömförsörjning.

Analysinstrumentet Afinion™ 2 har två huvudanvändargränssnitt, en pekskärm och ett kassettutrymme. Det är enkelt att använda analysinstrumentet med hjälp av pekknapparna som visas på skärmen. När man trycker på en knapp aktiveras dess funktion. Textmeddelanden som visas på skärmen hjälper till att vägleda dig genom testförfarandet.

Den andra huvuddelen för drift av analysinstrumentet Afinion™ 2 är kassettutrymmet. Kassettutrymmet är utformat så att testkassetten endast kan sättas i åt ett håll. Luckan måste stängas manuellt, men öppnas automatiskt. När en ny testkassett sätts in i utrymmet inleds analysen när man stänger luckan manuellt. När analysen är klar öppnas luckan automatiskt. Luckan skyddar kassettutrymmet från damm, smuts, ljus och fukt under analys och när analysinstrumentet inte används.

 • Luckan måste stängas manuellt, men öppnas automatiskt. Öppna inte luckan manuellt.
 • Använd endast fingertopparna på pekskärmen. Använd inte pennor eller andra vassa föremål.
How to operate the analyzer

numbered list Textmeddelande
numbered list Pekknappar
numbered list Kassettutrymme med en testkassett
numbered list Luckan i öppet läge

 

 

Skärmsläckare

Skärmsläckaren slås på efter 3 minuter om pekskärmen inte används. Tryck på skärmen för att återaktivera.

Ljussignaler (röda och gröna lysdioder)

Den röda dioden lyser när analysinstrumentet är igång. En blinkande röd lampa syns när en informationskod visas. Den gröna dioden lyser när analysinstrumentet är klart att använda. En blinkande grön lampa anger slutförande av en analys.

Ljudsignaler

Ett kort pip anger slutförande av en analys. Två pip betyder att en informationskod eller ett meddelande visas.

Kalibrering

Analysinstrumentet Afinion™ 2 har tillverkats för att tillhandahålla pålitliga och exakta resultat. Under tillverkningen kalibreras analysinstrumentet mot ett referenssystem. Detta förfarande har etablerats för att se till att alla analysinstrument används inom identiska toleransgränser.

Testspecifika kalibreringsdata etableras för varje testkassettparti och lagras sedan i streckkodsetiketten. När testkassetten förs in i analysinstrumentet läser den inbyggda kameran av streckkoden. Kalibreringsdata för det faktiska partiet överförs till instrumentet och används för att beräkna resultaten. Operatören behöver alltså inte utföra någon kalibrering.

Rengöring och underhåll

Analysinstrumentet Afinion™ 2 behöver inget underhåll förutom rengöring av utsidan och kassettutrymmet.

Rengöring av utsidan av analysinstrumentet Afinion™ 2 ska utföras när det behövs.

Kassettutrymmet ska rengöras omgående om material eller vätskor spills i kassettutrymmet. För regelbundet underhåll (torka av dammpartiklar osv.) ska kassettutrymmet rengöras var 30:e dag.

Se bruksanvisningen för fullständiga anvisningar.

Placera ditt analysinstrument Afinion™ 2 på ett torrt, rent, stadigt och horisontellt underlag. Se till att analysinstrumentet placeras med tillräckligt mycket utrymme runtom, minst 10 cm på varje sida. Placera analysinstrumentet Afinion™ 2 så att det alltid är enkelt att koppla bort det från vägguttaget. Acklimatisera analysinstrumentet till omgivningens drifttemperatur (15–32 °C) före användning.

Getting Started

Analysinstrumentet kan försämras genom:

 • Kondenserande fukt och vatten
 • Värme och stora temperaturvariationer
 • Direkt solljus
 • Vibrationer (t.ex. från centrifuger och diskmaskiner)
 • Elektromagnetisk strålning
 • Förflyttning av analysinstrumentet under analys av en testkassett

Anslutning till strömkälla

 • Anslut strömkabeln till strömkällan.
 • Sätt i kontakten från strömkällan i eluttaget på baksidan av analysinstrumentet.
 • Anslut strömkällan till ett vägguttag.

Använd endast den strömförsörjning och kabel som medföljer analysinstrumentet Afinion™ 2. Alla andra strömkällor eller kablar kan skada analysinstrumentet och orsaka potentiella faror.

Anslutning av ytterligare utrustning

 • Ytterligare utrustning, som inte medföljer ditt analysinstrument Afinion™ 2 är:
 • Extern streckkodsläsare – för att läsa av prov med streckkod eller operatöridentifiering.
 • Skrivare – för att kunna skriva ut testresultaten.
 • För ytterligare information om streckkodsläsare och skrivarspecifikationer, kontakta din lokala leverantör av Afinion™ 2.
Connecting the equipment should be done while the analyzer is switched off

 

Anslut utrustningen med analysinstrumentet avstängt.

All utrustning som är ansluten till USB- och/eller Ethernet-portar måste ha dubbel eller förstärkt isolering från elnätet för att förhindra risk för elektrisk stöt.

Connecting the equipment

Slå på analysinstrumentet genom att trycka på PÅ/AV-knappen. En automatisk startprocedur inleds. Vänta. Öppna inte luckan manuellt.

Connecting the equipment

En automatisk startprocedur inleds kort efter att analysinstrumentet har slagits på. Den röda lampan ovanpå analysinstrumentet tänds och anger att analysinstrumentet är igång. Analysinstrumentet är redo att användas när startmenyn visas och den gröna indikatorlampan tänds.

Connecting the equipment

Analysinstrumentets programvaruversion (XX.XX) visas högst upp i vänster hörn på skärmen med startmenyn. Temperaturen som visas i startmenyn är analysinstrumentets drifttemperatur. Se till att drifttemperaturen är inom det rekommenderade intervallet för ditt Afinion™-test (se bipacksedeln för Afinion™-testet).

Om analysinstrumentets startprocedur misslyckas visas en informationskod. Se användarmanualen för en lista över alla informationskoder och meddelanden.

VIKTIGT

Se till analysinstrumentet är avstängt i slutet av arbetsdagen. Stäng av analysinstrumentet genom att trycka på PÅ/AV-knappen. Analysinstrumentet kan endast stängas av om kassettutrymmet är tomt och luckan är stängd

Innan du använder ditt analysinstrument Afinion™ 2 ska du ställa in konfigurationen i enlighet med dina behov. För att gå till inställningsmenyn gör du följande:

Connecting the equipment

Startmeny

Tryck på för att gå till huvudmenyn.

Connecting the equipment

Huvudmeny

Tryck på för att gå till inställningsmenyn.

Connecting the equipment

Inställningsmeny

Välj objekt att ställa in.

Inställning av patient-ID

Funktionen patientidentifiering (ID) kan aktiveras eller inaktiveras. Funktionen patient-ID är aktiverad som en standardinställning av tillverkaren. När funktionen patient-ID är aktiverad måste patient-ID anges för varje testkassett som ska analyseras. Om funktionen patient-ID är inaktiverad ersätts patient-ID automatiskt av ett körningsnummer och visas längst upp i vänster hörn på skärmen. Denna numrering återställs varje dag vid midnatt.

Aktivering/inaktivering av patient-ID

Patient ID enable/disable

 

Inställning av operatör

Tryck på i inställningsmenyn för att ange på/av-alternativet för patient-ID.

Välj för att inaktivera funktionen operatör-ID.

Välj för att aktivera funktionen patient-ID.

Tryck på för att acceptera och gå tillbaka till inställningsmenyn.

Operator configuration

 

Aktivering/inaktivering av operatör-ID

Tryck på i inställningsmenyn för att gå till inställningsmenyn för operatör.

Operator ID enable/disable

 

Val av regionala inställningar

Tryck på i inställningsmenyn för att gå till inställningsmenyn för operatör.

Välj för att inaktivera funktionen operatör-ID.

Välj för att aktivera operatör-ID. Alla operatör-ID accepteras.

Välj för att aktivera operatör-ID med verifiering.

Tryck på för att acceptera och gå tillbaka till inställningsmenyn.

Regional Settings

Tryck på i inställningsmenyn för att gå till menyn för regionala inställningar.

Tryck på för att gå till språkval. Tryck på pilen i fönstret för att visa andra alternativ. Obs! Engelska är standardspråk.

Tryck på för att ange HbA1c-enheter. Tryck på pilen i fönstret för att visa andra alternativ. Tillval: mmol/moL (Storbritannien), %, eAG mmol/L (beräknad genomsnittlig glukos).

Tryck på för att ange ACR-enheter. Tryck på pilen i fönstret för att visa andra alternativ. Tillval: mg/mmol (Storbritannien), mg/g.

Tryck på för att gå till inställningsmenyn för lipidpanel. Tryck på pilen i fönstret för att visa andra alternativ. Tillval: mmol/L (Storbritannien), mg/dL.

 • Välj vilka analyter du vill visa.
 • C - Totalt kolesterol (inget tillval – alltid valt), kvot för HDL, LDL, triglycerider, ej HDL, TC/HDL.

Tryck på för att acceptera och gå tillbaka till inställningsmenyn.

Inställning av datum och tid

Korrekt tid och datum ska alltid anges eftersom datum och tiden för analyserna lagras och visas i patient- och kontrollregistren. Datumformatet är ÅÅÅÅ:MM:DD, där ÅÅÅÅ är året, MM är månaden (01 till 12) och DD är dagen (01 till 31). Tidformatet är hh:mm, där hh är timmen från 00 till 23 och mm är minuter från 00 till 59.

Setting the date and time step1

Tryck på i inställningsmenyn för att gå till menyn för datum/tid.

Tryck på för att ange datuminställningen.

Tryck på för att ange tidsinställningen.

Setting the date and time step2

Ange dagens datum eller tiden just nu.

Tryck på för att bekräfta och gå tillbaka till föregående vy.

Lämna den oöppnade foliepåsen på bänken i minst 15 minuter innan analysen påbörjas.

Vänta tills Afinion™-testkassetterna når den rekommenderade drifttemperaturen innan de används.

 • HbA1c – måste nå en temperatur på 18–30 °C före användning.
 • CRP – måste nå en temperatur på 15–30 °C före användning.
 • Lipidpanel – måste nå en temperatur på 18–30 °C före användning.
 • ACR – måste nå en temperatur på 20–30 °C före användning.

Se bipacksedeln som medföljer varje Afinion™ testkit för analysspecifik information.

Slå på ditt analysinstrument Afinion™ 2 så att det är redo för dagens första analys.

Ange operatör-ID (tillval).

Patient-ID, kontroll-ID eller Afinion™ kontrolldata kan anges innan eller efter analys av testkassetten i analysinstrumentet.

Öppna foliepåsen. Ta tag i handtaget och ta ut testkassetten ur påsen. Använd handtaget för att undvika att vidröra det optiska avläsningsområdet.

Kassera torkmedlet och foliepåsen i lämpliga avfallsbehållare.

Markera testkassetten med patient- eller kontroll-ID. Använd ID-området på testkassetten. En ID-etikett kan även användas. Skriv inte på streckkodsetiketten. Den får inte heller bli våt, smutsig eller repad. Om en ID-etikett används måste den passa i ID-området.

 

En varm hand och bra blodflöde från stickplatsen är viktigt för att kunna ta ett bra kapillärprov.

 • Använd alltid handskar.
 • Välj en stickplats från en av mittenfingrarna på ena handen.
 • Om det anges i bruksanvisningen: rengör fingret med en spritsudd.
 • Torka noga med gasväv innan du sticker i fingret.
 • Använd en lansett för att sticka i fingret på det valda stället.
 • Kläm försiktigt på fingret för att få en droppe blod.
 • Om det anges i bruksanvisningen: torka bort den första blodsdroppen.

Tryck på fingret en gång till tills en stor droppe blod bildas, dra och kläm inte fingret. Sticket ska tillhandahålla en droppe fritt flödande blod. Att trycka för mycket eller hårt kan leda till felaktiga resultat.

 • Material för patientprov och kontrollprov som ska användas är specifikt för varje Afinion™-test.
 • Kapillärlängden i provtagningsenheten, och därmed provvolymen, kan också variera för de olika Afinion™-testerna.
 • Tiden mellan påfyllning av kapillären till analys av testkassetten måste vara så kort som möjligt.

Se bipacksedeln som medföljer varje Afinion™ testkit för analysspecifik information.

Remove the sampling device from the test cartridge

Ta bort provtagningskapillären från testkassetten.

Använd handtaget för att hålla testkassetten stadigt mot bordet och dra provtagningsenheten rakt upp.

Fill the capillary

Fyll kapillären, håll provtagningsenheten nästan horisontellt och för spetsen på kapillären så att den kommer i kontakt med ytan av provet. Se till att kapillären fylls helt. Det är inte möjligt att fylla på för mycket.

Torka inte av kapillären.

Undvik luftbubblor och överskott av provet på utsidan av kapillären.

Immediately and carefully replace the sampling device into the test cartridge

Sätt omedelbart och försiktigt tillbaka provtagningsenheten i testkassetten.

Tiden mellan påfyllning av kapillären till analys av testkassetten måste vara så kort som möjligt.

Remove the sampling device from the test cartridge

Tryck på för patientprov, eller tryck på  för kontroller. Luckan öppnas automatiskt. 

Remove the sampling device from the test cartridge

Sätt i testkassetten med streckkoden vänd åt vänster.

Remove the sampling device from the test cartridge

Stäng luckan manuellt för att starta analysen.

Remove the sampling device from the test cartridge

Tryck på och ange patient-ID, eller tryck på och ange kontroll-ID.
Tryck på för att bekräfta.

Remove the sampling device from the test cartridge

Registrera resultatet när det visas på skärmen. Tryck påför att acceptera.  Luckan öppnas automatiskt.

Remove the sampling device from the test cartridge

Ta bort och släng omedelbart den använda testkassetten. Stäng luckan manuellt när analysinstrumentet inte används.

Gör kunskapsprovet för analysinstrumentet Afinion 2 och får ett kunskapscertifikat när du slutfört provet.